Hồ sơ chuyển trường bao gồm:

Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh;

- Học bạ;

- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư 28), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định;

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

* Lưu ý:

Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

tiến độ thực hiện chương trình.docx đơn xin chuyển trường ngoài nước.docx don-xin-chuyen-truong trong nước.docx